תנאי ביטול עיסקה לרכישת מנוי/חוגי סטודיו - טופס 2 לרכישת מנוי

הסכם הרשמה למנוי במועדון ספורט מיתר תקציר הוראות ונהלים-

 1. ידוע לי שתקופת המנוי, הינה לעונה מיום הצטרפותי ועד 30.4.2023 וכי צירוף כל בן משפחה נוסף (עפ"י ההגדרות לסוגי מנויים), יעשה במחיר המחירון הנקוב ועד לסיום תוקף המנוי 30.4.2023.
 2. דמי הרשמה : כל מנוי יחויב בתשלום דמי הרשמה בסך של 10% מסך דמי המנוי . (עפ"י ההגדרות לסוגי מנויים)  ידוע לי כי דמי ההרשמה אינם ברי ביטול/החזרה בכל מקרה בו יופסק המנוי שלי לפני מועד סיומו.
 3. האחריות לכל נזק בריאותי שיגרם למנוי כתוצאה מהחלטתו להשתתף בפעילות גופנית , זו או אחרת, במתקני המועדון תחול על המנוי בלבד. על המנוי חלה האחריות המלאה לקבל חוות דעת רפואית באשר למצב בריאותו, בהתאמה לפעילות אותה יבחר לעשות במתקני המועדון זאת מבלי לגרוע מחובתו להמשיך ולשלם תמורת המנוי שנרכש.
 4. המועדון רשאי לסיים פעילותו של כל מנוי במקרה של אי קיום הוראות / תקנון / הוראות צוות / הנחיות של המועדון וההנהלה ו/או במקרה של הפרת משמעת ו/או התנהגות ו/או התבטאות מילולית גסה, פרועה , אלימה , מעליבה ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את שלומם ורכושם של משתמשי  המועדון וצוות העובדים.
 5. המנוי מאשר כי קרא הבין והסכים להוראות ההסכם המהווה חוזה בינו למועדון ומתחייב לכבדו ולנהוג לפיו.
 6. הנני מצהיר כי קראתי את תקנון, ידיעות ונהלים המפורסמים לרבות באתר המועדון , אשר יחייב אותי ואת בני משפחתי ו/או אורחי לנהוג על פיו כל זמן שהותי במועדון.
 7. מוסכם עלי כי כל הזכויות לשימוש שקיבלתי במסגרת המנוי (כולל כרטיסי אורח) יפוגו בתם תוקף המנוי ולא תהיה לי כל טענה בגין אי ניצול.
 8. ידוע לי ואני מסכים , כי המועדון רשאי להפסיק את הפעילות במתקני המועדון , ובכלל זה , בריכות שחייה , לתקופה קצובה עליה תחליט הנהלת המועדון  וזאת עקב תקלות או נזק במתקנים המחייבים תיקונם  , או לרגל ביצוע פעולות תחזוקה הכרחיות, או מכל סיבה שהיא , כל זאת ללא מתן פיצוי לחברי המועדון ולציבור המנויים בו, בגין התקופה בה תופסק הפעילות.
 9. ביטולים:
          9.1 מנוי
         9.2 תקופת המנוי המלאה מתחילה ב – 01 במאי  2022 ומסתיימת ב – 30 לאפריל 2023. סה"כ התקופה המרבית – 12 חודשים (תקופת המנוי המלאה
              תסתיים  ב – 30 לאפריל 2023  גם לחברים שהצטרפו למועדון אחרי ה – 01 במאי  2022 ).

       9.3 ביטול  חלקי  במנוי  משפחתי (לא כולל תעריפים מיוחדים),  הינו  בהתאם  להרכב  המשפחתי. הביטול יחושב מהמחיר ששולם בפועל מהנרשם האחרון
             ועד לנרשם הראשון. מוסכם כי בביטול של אחד המנויים במשפחה , יתומחר תמיד החישוב לפי המנוי האחרון.
       9.4 
המנוי ישלם את החלק היחסי מהתמורה עבור מספר החודשים המלאים בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף החל מ- 1.5.2022.
      9.5 
בעת ביטול המנוי ישיב המנוי למועדון כל הטבה ו/או שווי של כל הטבה אשר נתקבלה בעת רכישת המנוי.
      9.6 
מנוי רשאי להגיש בקשה לביטול מנוי בכל עת. הבקשה תוגש בכתב למזכירות מועדון הספורט מיתר לרבות במייל  בהתאם לחוק, תקנות ונהלי
           ביטול עסקה רלוונטיים שתקצירם כדלקמן :
           9.6.1   במקרה  של  ביטול  מנוי  בתוך  שבועיים ראשונים  (14 ימים)  ממועד  ההצטרפות, ניתן לבטל  את המנוי בהודעה מוקדמת  בכתב  להנהלת  המועדון. דמי  המנוי יוחזרו  למנוי  בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מעלות או 100 ¤ לפי הנמוך מביניהם לכל מנוי ( בעת ביטול המנוי, ישיב המנוי למועדון הטבה ו/או שווי של כל הטבה אשר נתקבלה בעת רכישת המנוי)
          9.6.2  במקרה של ביטול לאחר 14 יום ממועד ההצטרפות, הביטול ייכנס לתוקף בתום החודש העוקב למועד מסירת הודעת הביטול בכתב. הלקוח יחויב בתשלום החודש העוקב להודעת הביטול בכתב.

                    9.6.2.1  המועדון ישיב לצרכן את התמורה ששילם , או יבטל את החיוב בשל העסקה, אך אם הוחל בביצוע העסקה המועדון ייגבה
                                 
הן דמי מנוי והן דמי ביטול, כמפורט להלן:

                                 9.6.2.1.1  דמי מנוי – המועדון ייגבה את החלק היחסי מהתמורה עבור זכות השימוש שעד כניסת הביטול לתוקף הכוללת
                                                חיוב עבור  החודש העוקב להודעת הביטול בכתב.

                               9.6.2.1.2  דמי ביטול - ההפרש שבין המחיר החודשי ללא תקופת ההתחייבות  (בהתאם למחירון חודשי חלופי דיפרנציאלי כמפורסם)
                                               לבין המחיר החודשי בתקופת ההתחייבות כפול מספר החודשים עד למועד כניסת הביטול לתוקף.
 
מועד הביטול דמי הביטול
בשליש הראשון של התקופה הקצובה 25% מהתמורה , או הסכום שהיה על הצרכן לשלם עד לתום התקופה, לפי הנמוך.
 
בשליש השנישל התקופה הקצובה 20% מהתמורה , או הסכום שהיה על הצרכן לשלם עד לתום התקופה , לפי הנמוך.
 
בשליש השלישי של התקופה הקצובה 17% מהתמורה , או הסכום שהיה על הצרכן לשלם עד לתום התקופה , לפי הנמוך.
 
 
 
                   9.6.2.1.3  "מחיר חודשי חלופי" – המחיר החודשי בעד השירותים הניתנים למנוי בעסקה קצובה, לו ההתקשרות הייתה לתקופה בלתי קצובה.
                   9.6.2.1.4   שימוש של יום אחד בחודש ייחשב כחודש מלא.
                   9.6.2.1.5   כמו כן, בעת ביטול יבוצע חיוב יחסי עבור כרטיסי האורח בהטבה שנוצלו בפועל.

9.7  חוגי סטודיו
       9.7.1  מנוי רשאי להגיש בקשה לביטול חוג בכל עת במהלך התקופה הקצובה, בהתאם לחוק ביטול עסקה. הבקשה תוגש בכתב 
                 למזכירות מועדון הספורט מיתר לרבות במייל.

      9.7.2  במקרה של ביטול לאחר ההצטרפות, הביטול ייכנס לתוקף בתום החודש העוקב למועד מסירת הודעת הביטול בכתב.
                הלקוח יחויב בתשלום החודש העוקב להודעת הביטול בכתב.
 1. המנוי מאשר כי טרם חתימתו על הסכם הרשמה זה ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר מספיק בע"פ בדבר זכותו להפסיק את המנוי , האופן והעלויות הכרוכות בכך, הוצג בפניו מחירון המסלול החלופי , וידוע לו כי המחירון החלופי דיפרנציאלי בהתאם לחודשי השנה.
 2. ידוע לי כי מועדון הספורט כפוף להנחיות משרד הבריאות וכל הפסקה או צמצום פעילות לא יהיו לי כל טענות , דרישות לפיצוי או דרישה להפחתת תשלום .
 3. התקציר/ תקנון ונהלים/תקנון העמותה/וטופס ההרשמה כולם ביחד ולחוד מהווים את ההוראות והנהלים החלים על המשתמשים בנכסי העמותה והמשתמשים מחויבים לפעול על פיהם.

אפיק פרסום בניית אתרים