מחירון חלופי ותנאי הסכם וביטול עסקה

עקרונות כלליים:

החברות במועדון המנויים מאפשרת שימוש יומיומי וחופשי בכל מתקני המועדון המספק שירותים לקהל המבקרים בכל ימות השנה.
ההשתתפות בחוגים מותנית ברכישת מנוי וכרוכה בתשלום .
עסקת המנוי הכוללת הנה עסקה המעניקה הטבה (מחיר חודשי מוזל) למשלימים את כל תקופת ההתחייבות.
הגשת בקשה:
בקשה לביטול המנוי תתקבל בכתב בלבד. הבקשה תטופל בהתאם להוראות החוק ולכללי התקנון.
 
ביטול מנוי:
ביטול מנוי יבוצע לפי חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 37) התשע"ד – 2014

 ביטול המנוי (הפסקת החברות במועדון):


מנוי רשאי להגיש בקשה לביטול מנוי בכל עת. הבקשה תוגש בכתב למזכירות מועדון הספורט מיתר.
במקרה  של  ביטול  מנוי  בתוך  שבועיים ראשונים  (14 ימים)  ממועד  ההצטרפות, ניתן לבטל  את המנוי בהודעה מוקדמת  בכתב  להנהלת  המועדון.  דמי  המנוי יוחזרו  למנוי  בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מעלות או 100 ¤ לפי הנמוך מביניהם לכל מנוי.( בעת ביטול המנוי, ישיב המנוי למועדון הטבה ו/או שווי של כל הטבה אשר נתקבלה בעת רכישת המנוי)
תקופת המנוי המלאה מתחילה ב – 1 למאי 2019 ומסתיימת ב – 30 לאפריל 2020. סה"כ התקופה המרבית – 12 חודשים (תקופת המנוי המלאה תסתיים ב – 30 לאפריל 2020  גם לחברים שהצטרפו למועדון אחרי ה – 1 למאי 2019).
הגדרות:"תמורה" – כל תשלום שעל המנוי לשלם למועדון הקשור לחברותו לתקופה קצובה.
"מחיר חודשי בעסקה" – המחיר שעל המנוי לשלם בעד זכות השימוש לתקופה קצובה, כשמחולק במספר החודשים שבהם יש למנוי זכות שימוש כאמור.
"מחיר חודשי חלופי" – המחיר החודשי בעד השירותים הניתנים למנוי בעסקה קצובה, לו ההתקשרות הייתה לתקופה בלתי קצובה.
במקרה של ביטול לאחר 14 יום ממועד ההצטרפות, הביטול ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול.

המועדון ישיב למנוי את התמורה ששילם או יבטל את חיובו בשל העסקה ויגבה את התשלומים כמפורט להלן:
(א) החלק היחסי מהתמורה בעד זכות השימוש שיש לצרכן בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף
(ב) דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה ועד מועד כניסת הביטול לתוקף,
בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה לבין המחיר החודשי במסלול החלופי.
על אף האמור דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים להלן:25% מהתמורה אם בוטלה בשליש הראשון של תקופת המנוי.
20% מהתמורה אם בוטלה בשליש השני של תקופת המנוי.
17% מהתמורה אם בוטלה בשליש האחרון של תקופת המנוי.
הסכום שהיה על מנוי לשלם לולא הביטול, בעד יתרת תקופת המנוי המלאה ממועד כניסת המנוי לתוקף ועד לתום תקופת המנוי המלאה.
חישוב  הזיכוי  לביטול  חלקי  במנוי  משפחתי,  הינו  בהתאם  להרכב  המשפחתי,  יחושב מהמחיר ששולם בפועל מהנרשם  האחרון ועד לנרשם הראשון. מוסכם עלי כי בביטול של אחד המנויים במשפחה , יתומחר תמיד החישוב לפי המנוי האחרון.
שימוש של יום אחד בחודש ייחשב כחודש מלא.
המנוי ישלם את החלק היחסי מהתמורה עבור מספר החודשים המלאים בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף החל מ- 1.5.2019.
בעת ביטול המנוי ישיב המנוי למועדון את כרטיסי האורח אשר לא נוצלו וכן יתווספו לתמורה הערך של כרטיסי האורח שנוצלו בפועל.
בעת ביטול המנוי, ישיב המנוי למועדון הטבה ו/או שווי של כל הטבה אשר נתקבלה בעת רכישת המנוי.

המנוי מאשר כי טרם חתימתו על הסכם הרשמה זה ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר מספיק בע"פ בדבר זכותו להפסיק את המנוי , האופן והעלויות הכרוכות בכך, הוצג בפניו מחירון המסלול החלופי , וידוע לו כי המחירון החלופי דיפרנציאלי בהתאם לחודשי השנה.

אפיק פרסום בניית אתרים