מחירון חלופי ותנאי הסכם וביטול עסקה

 

עקרונות כלליים:
החברות במועדון המנויים מאפשרת שימוש יומיומי וחופשי בכל מתקני המועדון המספק שירותים לקהל המבקרים בכל ימות השנה.
ההשתתפות בחוגים מותנית ברכישת מנוי וכרוכה בתשלום .
עסקת המנוי הכוללת הנה עסקה המעניקה הטבה (מחיר חודשי מוזל) למשלימים את כל תקופת ההתחייבות.
הגשת בקשה:
בקשה לביטול המנוי תתקבל בכתב בלבד. הבקשה תטופל בהתאם להוראות החוק ולכללי התקנון.
 
ביטול מנוי:
ביטול מנוי יבוצע לפי חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 37) התשע"ד – 2014
  1. הגדרות:
       א. "תמורה"- כל תשלום שעל  צרכן לשלם למועדון הקשור לחברותו לתקופה קצובה.

       ב. "מחיר חודשי בעסקה"- המחיר שעל צרכן לשלם בעד זכות השימוש בתקופה הקצובה, כשמחולק במספר החודשים שבהם יש לצרכן זכות שימוש כאמור.

       ג. "מחיר חודשי במסלול חלופי"- המחיר החודשי בעד אותם שרותים הניתנים לצרכן בעסקה לתקופה קצובה, לו ההתקשרות הייתה לתקופה בלתי קצובה. (מחירון חודשי במסלול חלופי  )
  1. ביטולים:
        ביטול עסקה יכנס לתוקפו בתום חודש ימים ממועד מסירת הודעת הביטול בכתב ע"י המנוי למועדון.
 
  1. עלויות הביטול:
          3.1. ישולם החלק היחסי מ"התמורה" בעד זכות השימוש שיש לצרכן בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף.

          3.2. תוספת דמי ביטול למחיר החודשי בעסקה יחולק לשלושה חלקים:
                3.2.1. בשליש הראשון- יחויב המנוי ב25% מ"התמורה".
                3.2.2. בשליש השני- יחויב המנוי ב20% מ"התמורה".
                3.2.3. בשליש השלישי- יחויב המנוי ב17% מ"התמורה".

 
 
 

אפיק פרסום בניית אתרים